Chia sẻ

Dạy Vượt Hải Triều Dương Trở Về Phật Giới

Ngày đăng: 10-02-2021

Ầm ầm Vọng thức dậy
Cuồn cuộn Vọng tánh dâng
Tạo thành bờ ngăn cách
Giữa sanh tử, vô sanh.


Ầm ầm Vọng thức dậy
Cuồn cuộn Vọng tánh dâng
Tạo thành bờ ngăn cách
Giữa sanh tử, vô sanh.
 
Biết là bờ hư vọng
Vượt qua rất dễ dàng
Thoát ngoài vòng sanh tử
Vào được Bể vô sanh.
 
Không biết khởi vọng nhận
Nhân quả luân hồi đến
Kéo vào lục đạo ngay
Âm Dương cuốn hút lấy.
 
Không trở lại cội nguồn
Ma Vương quản lý chặt
Phải làm kiếp tôi đoài
Muôn đời làm tôi tớ.
 
Cho bọn Quỷ bọn Ma
Việc trở về nguồn cội
Chắc chắn không về được
Dù có vạn Đức Phật.
 
Đến với thế giới này
Cũng chưa chắc cứu được
Ai đó nói cứu giùm
Là kẻ đại lường gạt.
 
Phải tự mình đứng lên
Vượt qua bờ sanh tử
Nếu không vượt qua được
Vĩnh kiếp mãi trầm luân!

 

 

Từ khóa: