Chia sẻ

Cách Phân Biệt Giảng Sư Chính Hiệu và Giảng Sư Giả Hiệu

Ngày đăng: 22-11-2021

chùa nào tổ chức giảng đạo cho người đến nghe, mà có bốn tiêu chuẩn như sau thì chùa đó tổ chức giảng đạo mới đúng chánh gốc đạo Phật được


Trò hỏi câu 1:
 
Thưa Bác, làm sao biết Giảng sư chính hiệu và Giảng sư giả hiệu, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu muốn biết Giảng sư chính hiệu và Giảng sư giả hiệu, thì cháu nhìn vị Giảng sư này giảng:
 
✔️ Giảng pháp môn nào, thì giảng rất đúng pháp môn đó, không sai một nét nào.
 
✔️ Cho người nghe hỏi tự do, mà không từ chối câu hỏi nào.
 
Đây là Giảng sư chính hiệu.
 
✾ Còn Giảng sư giả hiệu, cháu nhìn vị Giảng sư này sẽ có 3 không:
 
 Không có bằng cấp Giảng sư pháp môn.
 
 Không giảng chuyên đề pháp môn đạo Phật, mà giảng chuyên đề khác. 
 
 Không cho người hỏi tự do về đạo Phật.
 
Đây là Giảng sư hoàn toàn giả hiệu.
Trò hỏi câu 2:
 
Thưa Bác, tiêu chuẩn của thầy đi giảng đạo, gọi là Giảng sư đạo Phật, phải có bằng cấp như thế nào, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Danh gọi của thầy đi giảng đạo, gọi là Giảng sư đạo Phật. 
 
✔️ Trong đạo Phật có nhiều pháp môn tu, thầy giảng pháp môn nào, thì phải có bằng Giảng sư của pháp môn đó, thì mới đúng là một vị Giảng sư đúng hiệu.
 
❌ Còn Giảng sư mà không có bằng cấp của pháp môn, thì thầy này là Giảng sư giả hiệu.
 
Giảng sư giả hiệu, thì có 2 con đường để đi:
 
Một: Đi làm Hoa Báo.
 
Hai: Đi xuống Địa Ngục.
 

Trò hỏi câu 3:
 
Thưa Bác! Cháu muốn tìm đến các chùa để nghe các thầy giảng đạo Phật cơ bản cháu phải tìm hiểu như thế nào để nghe các thầy giảng đúng chánh pháp của Đức Phật dạy, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu muốn tìm đến các chùa để nghe các thầy giảng đạo Phật, cơ bản cháu phải tìm hiểu các phần như sau thì cháu mới nghe được chánh pháp của Đức Phật dạy, gồm:
 
✔️ 1. Thầy giảng đề tài gì?
 
✔️ 2. Danh thầy giảng là ai?
 
✔️ 3. Thầy có bằng cấp giảng sư Pháp môn không?
 
✔️ 4. Thầy có cho người thắc mắc hỏi tự do không?
 
Các chùa nào tổ chức giảng đạo cho người đến nghe, mà có bốn tiêu chuẩn nói trên thì chùa đó tổ chức giảng đạo mới đúng chánh gốc đạo Phật được. Còn chùa nào tổ chức giảng đạo, mà không thực hiện 4 phần nói trên thì chùa này tổ chức không đúng với lời của Đức Phật dạy, đừng đến nghe làm gì cho mất công, mất thời giờ. 
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021