Chia sẻ

"Các con ghi nhớ lời thầy, người không vọng tưởng như thây thối sình" ý Lục Tổ là gì

Ngày đăng: 16-01-2022

Lục Tổ Huệ Năng muốn chỉ cho cái ông tu mà ngồi dẹp vọng tưởng hoặc là tu biết vọng không theo


Trò hỏi:
 
Giải thích câu trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục tổ nói: "Các con ghi nhớ lời Thầy, người không vọng tưởng như thây thối sình"?
 
Thầy trả lời:
 
Thì bởi vì mấy ông tu mà ngồi dẹp vọng tưởng, ngồi dẹp cho nó hết, thì ổng nói rằng nếu mà dẹp hết vọng tưởng thì giống như là cái cây thúi, Con người có cái tim nó bóp để nó phát ra cái vọng tưởng, thì giống như cái nhà máy, cái dynamo nó quay để nó phát ra điện, thì trong cái điện đó nó có cái những cái li ti gọi là điện tử, nó gọi là cái điện ngắn đó, gọi là điện tử. Nếu mà trong điện mà nó không có cái điện tử thì cái điện nó không cháy được; thì con người sống mà không có vọng tưởng thì hoàn toàn giống như cái cây khô, có vậy thôi. Vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng muốn chỉ cho cái ông tu mà ngồi dẹp vọng tưởng hoặc là tu biết vọng không theo thì Ông Lục Tổ Huệ Năng Ông nói bằng câu đó đó ”người không vọng tưởng như thây thúi sình". Đó, như cái thây chết làm sao có vọng tưởng. Lục Tổ dạy là dạy chỗ này.
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 20/10/2019