Chia sẻ

Bài Kệ Như Lai Nói Về Anh Khờ

Ngày đăng: 10-02-2021

Đức Phật có bài kệ tựa là "Anh Khờ" để cho các đệ tử của Ngài cũng như loài người hậu thế nghe.


 
 
Có một anh khờ
Dùng dây trói buộc
Buộc mình vào dây
Siết cứng mình lại.
 
Anh ta than khổ
Cầu người đến mở
Gở trói cho anh
Người ngoài thấy vậy.
 
Nói với anh ta
Anh bỏ tay ra
Dây trói bung ra
Không bị trói nữa.
 
Người ngoài nói vậy
Anh chửi người nói
Tôi nhờ mở trói
Anh nói tào lao.
 
Tưởng pháp chi hay
Niệm câu thần chú
Dụng công ngồi thiền
Chư Phật cứu giúp.
 
Bồ Tát hiển linh
Cứu tôi mở trói
Anh nói tầm bậy
Để tôi ngồi thiền.
 
Chắc chắn thoát được
Ông là người điên!
Đi khuất mắt tôi
Tôi làm gì mặc kệ.
 
***
 
Như Lai dạy rõ
Loài người là thế
Chỉ rõ đường ra
Mà không chịu nghe.
 
Cho mình là đúng
Ngày đêm sáng tối
Lạy lục cầu xin
Giúp mình giải thoát.
 
Không chịu học hỏi
Mà cho mình khôn
Học bùa này, chú nọ
Niệm Phật, niệm Thần.
 
Anh ta quá khờ
Ai cũng sanh tử
Tự cứu không được
Cứu ai bây giờ.
 
Như Lai chỉ dạy
Chỉ cần “Dừng, Dứt”
Dây trói bung ngay
Tự nhiên giải thoát.
 
***
 
Mà còn tự cao tự đại nói lớn như sau:
 
Tu thiền mà không dụng công
Là thiền điên loại ở trong thế trần
Các ông đừng có lại gần
Coi chừng điên hết tu phần thiền thanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: