Thầy Thích Chánh Ngọc: Đón chào Huyền Ký Thích Ca

Ngày đăng : 04-10-2018 10:10:06

Sự việc xảy ra ngày hôm nay là qui luật tất yếu của nó. Vì vậy, tôi viết thư này gửi các ông, mong các ông vững tin

Xem thêm

Nhân tài Đất Việt: Sao Đức Phật dám công bố Huyền Ký lúc đó!

Ngày đăng : 14-10-2018 04:10:31

Đâu chỉ riêng Phật pháp! Cái tinh hoa của khoa học ngày nay cũng đâu thể truyền bá hoặc công bố tràn lan … Đơn giản

Xem thêm