Tánh Người

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:12

Bất cứ người nào mà ôm được bốn cái này vô rồi, thì Thiền Tông khó lắm, khó mà đi vô được cái Thiền

Xem thêm