Tại sao tập Huyền Ký của Đức Phật lại giao cho cư sỹ mà không giao cho tu sỹ

Ngày đăng : 08-01-2021 07:01:03

Bây giờ mình mới trở lại câu chuyện ngày xưa đó, tại làm sao khi mà Đức Phật dạy Pháp Môn Giải Thoát này mà

Xem thêm

Y pháp bất y nhân hiểu theo thiền tông như thế nào cho đúng

Ngày đăng : 19-01-2021 08:01:54

Khi nào mà mình nghe thấy thuận lý thì mới tin, không thuận lý không tin. Dù ông đó là Tiến

Xem thêm