Chia sẻ

Người tu Thiền tông sử dụng tánh Người như thế nào

Ngày đăng: 22-11-2021


Trò hỏi
 
Thưa bác. Người tu theo Thiền Tông lúc nào cũng sử dụng Nhân _ Lễ _ Nghĩa _ Trí _ Tín. Hay tuỳ theo hoàn cảnh mà phải sử dụng 16 thứ Tánh Người. Nếu vì hoàn cảnh nào đó mà sử dụng Tánh Người thì Công Đức có bị bôi đen không? Thưa bác
 
Thầy trả lời
 
Căn bản của người tu theo Thiền Tông. Lấy câu Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín làm đầu.
 
Còn sử dụng Tánh Người là tuỳ theo hoàn cảnh. Nhưng phải khiêm nhường chứ không phải sợ hãi. Như vậy thì công đức không bị bôi đen.    
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021