Chia sẻ

Người tu thiền tông phải sống thế nào mới đúng tư cách người tu giải thoát

Ngày đăng: 30-11-2019

Gặp Phật giết Phật gặp ma giết ma gặp cô hồn đập cô hồn có nhà lo nhà có cửa lo cửa có tổ quốc lo tổ quốc là người tu thiền tông, khi sinh hoạt sinh hoạt bằng nhân nghĩa lễ trí tín người tu thiền tông đây là lấy cái chuẩn


Trò hỏi:
 
Người tu thiền tông đang sống ở thế giới này phải sống như thế nào mới đúng với tư cách người tu giải thoát?
 
Thầy trả lời:
 
Gặp Phật giết Phật gặp ma giết ma, gặp cô hồn đập cô hồn, có nhà lo nhà, có cửa lo cửa, có tổ quốc lo tổ quốc là người tu thiền tông, khi sinh hoạt sinh hoạt bằng nhân nghĩa lễ trí tín người tu thiền tông đây là lấy cái chuẩn, đối đãi nhân nghĩa lễ trí tín có gia đình phải lo cho gia đình có tổ quốc phải lo cho tổ quốc đó là người tu thiền tông, tổ quốc lâm nguy không thể ngồi đó gõ mỏ mà đuổi ngoại xâm được nên nhớ rằng mình phải hiểu cái thế giới vật lý này nó là vậy đó thì mới tu thiền tông được, nhưng mà phải tu bằng trí tuệ đừng có tu mù, đừng nghe ai nói gì mà tin hoàn toàn hết mà phải kiểm nghiệm, rằng cái gì nói đúng tôi tin nói không đúng tôi không tin đó là người có trí tuệ. 
 
Vì thế mà tất cả các tín ngưỡng khác mà tôi không dám nói cái nào hoàn toàn không ai dám ngồi đó mà cho đối chất, chỉ có cái thiền tông dám chơi cái kiểu này, cho đối chất tự do anh muốn hỏi hữu hình vô hình trên trời dưới đất dưới địa ngục người ta cũng nói luôn, kể cả hầm 10 tỷ năm người ta cũng nói được luôn, chưa có cái người nào, chưa có cái đạo nào mà dám nói cái hầm 10 tỷ mà trong kinh diệu pháp liên hoa gọi là hầm lửa lớn có nghĩa là cái hầm gần cái mặt trời ở trong trái đất này, chỉ có thiền tông nó dám dịch ra được cái này thôi, còn tất cả các đạo kia hoàn toàn không biết gì hết, tất cả các pháp môn khác cúng - tụng - lạy - cầu - xin là xong.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 24/11/2019