Chia sẻ

Kệ Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu

Ngày đăng: 04-10-2018


********
Khi vị thần Kim cang xác nhận thái tử Tất Đạt Đa đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Năm anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu đồng ý giúp ngài thành lập giáo đoàn đạo giải thoát. Để giúp 9 người này hiểu, nên Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người đồng tu pháp môn Thanh Tịnh Thiền bằng bài pháp bụi trần, các vị này đã triệt ngộ được đạo thiền nhờ Đức Phật dạy 4 câu như sau:
 
Phật tánh, không nay, không xưa
 
Phật tánh, không thêm, không bớt, không thừa
 
Người thấy sanh tử dây dưa
 
Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.
 
 
 
Chín vị này trình sự ngộ đạo thiền với Đức Phật bằng bài kệ sau:
 
Lang thang muôn nẻo cứ tìm cầu
 
Triệu đời tỷ kiếp chuyện không đâu
 
Hôm nay nghe được Cồ Đàm dạy
 
Chúng tôi nhận đươc quý hơn Châu.
 
 
Ân đức này chúng tôi mãi ghi
 
Tức khắc truyền đi chẳng khó chi
 
Bỏ vọng bỏ chơn là chính nó
 
Mải mê tìm kiếm thật ngu si.
 
 
Dụng công tìm kiếm phật làm chi
 
Trực nhận chân tâm ngộ tức thì
 
Trần kia xao xuyến phải lìa bỏ
 
Tâm kia, tịnh, sáng nhận ngay đi.
 
 
Cám ơn người bạn trước cùng tu
 
Chỉ chỗ thâm sâu thật tối mù
 
Hôm nay chúng tôi thật sự biết
 
Nhận ra phật tánh không cần tu.
 
 
 
Đức Phật liền ấn chứng cho 9 vị này bằng bài kệ:
 
Đầu tiên Như Lai thuyết đạo mầu
 
Các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu
 
Như Lai mừng các ông thấu hiểu
 
Ngọc châu như ý chẳng tìm đâu.
 
 
(Trích quyển “Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền” - NXB Tôn Giáo Hà Nội).
 

 

 

Từ khóa: