Chia sẻ

Giải Đáp 05-09-2021: Thư Từ CALIFORNIA HOA KỲ

Ngày đăng: 05-09-2021

Kinh kim cang dạy xóa mê tín là xóa làm sao? 

Ngũ thú tạp cư ở trái đất này là gì?


Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,
 
Vừa qua, có ông HOÀNG CHƯƠNG, cư ngụ tại Tp. San José, tiểu bang California, Hoa Kỳ, có gửi lá thư hỏi Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân một số  thắc mắc về đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
 
Nay Ban Quản trị xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử gần xa toàn bộ câu hỏi của ông HOÀNG CHƯƠNG và phần trả lời Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân như sau:
 

 

MỤC LỤC CÁC CÂU HỎI

01 Tam giáo đồng nguyên là gì
02 Đạo thần lập ra để làm gì
03 Đạo thánh lập ra để làm gì
04 Đạo tiên lập ra để làm gì
05 Đạo phật lập ra để làm gì
06 Đạo Ma Vương là gì
07 Làm sao biết Đạo Vua Thánh
08 Nơi thờ vua Thánh phải như thế nào
09 Thầy tu đạo chân chánh phải như thế nào
10 Căn bản đầu tiên của thầy tu là gì
11 Nhà nước cho tự do tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng sao không có thông tư hướng dẫn
12 Danh từ Dâng cúng trong đạo Phật ý nói dâng cúng gì
13 Thầy dạy phật tử dâng cúng tiền cho thầy xài thì có đúng không
14 Các thầy không biết giác ngộ giải thoát thì các thầy tu cái gì
15 Các chùa cúng là cúng cho ai ăn
16 Cúng cho loài ngạ quỷ ăn để làm gì
17 Làm bùa bán thì có được gì không
18 Học sinh mua phép có thi đậu không
19 Cầu nguyện cho không còn covid19 có đúng không
20 Muốn không bị bệnh covid 19 thì phải làm sao
21 Tu theo đạo nào là đúng nhất
22 Quyển giáo lý ĐPKHVL Thiền Tông Việt Nam khi nào xuất bản ra
23 Đạo Tà là đạo gì
24 Người tu theo đạo tà để được gì
25 Đạo hoang tưởng là tu làm sao
26 Sao có thầy nói bác bịa ra pháp môn thiền tông
27 Có thầy nói Thời Đức Phật chưa có chữ viết có đúng không
28 Kinh kim cang dạy xóa mê tín là xóa làm sao
29 Có kinh nào Đức Phật dạy cúng dường không
30 Có kinh nào Đức Phật dạy tánh thấy bằng tánh phật không
31 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy gì
32 Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy gì
33 Kinh Duy Ma Cật ngụ ý như thế nào
34 Các thầy giữ tới 250 giới mà sao lại chửi người ta
35 Cớ sao các thầy tu tới già rồi mà vẫn không biết giác ngộ giải thoát
36 Muốn tu theo Đạo Phật mà không sai thì tu như thế nào
37 Có người nào không bị nhân quả không
38 Người tu theo đạo có bị nhân quả không
39 Tại sao người tu bị nhân quả nặng hơn người không tu
40 Người sống ở trái đất này làm sao không bị nhân quả
41 Người có nhiều tiền tu giải thoát có dễ không
42 Ma vương nghĩa là sao
43 Muốn tu giác ngộ giải thoát thì tu theo đạo nào
44 ĐPKHVL Thiền Tông Việt Nam ở đâu dạy
45 Người tin sao thì gọi là mê tín
46 Người tin sao thì gọi là chánh tín
47 Muốn tìm hiểu sự thật ở trái đất này thì đọc sách nào
48 Đạo khoa học là đạo gì
49 Đạo hiển linh là sao
50 Người tu theo đạo hiển linh để được gì
51 Ngũ thú tạp cư ở trái đất này là gì
52 Nhân quả gia đình là sao
53 Người tu lên nước Cực Lạc có bị nhân quả không
54 Một đạo tổ chức đúng thì phải có mấy phần
55 Đạo không tổ chức đúng mà cho các người khác vào tu thì có nhân quả gì
56 Tôn giáo là gì
57 Đạo cúng là của ai, có phải của Đạo Phật không
58 Cháu nên tu theo đạo nào ở trái đất này
59 Cháu không cần tu mà sống với gia đình hoài có được không
60 Nhân quả của người tu theo pháp môn thứ 6 của Đạo Phật như thế nào
61 Bất tùng tha đắc nghĩa là sao
62 Có người nói Huyền Ký của Đức Phật là bịa đặt là sao
63 Danh từ Long Nữ này có thầy nói là bịa đặt là sao
64 Tại sao ở thế giới phải có nhiều đạo
65 Tại sao ở thế giới này phải có 3 thời kỳ lập đạo
 
 
 

 
 
 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp