Chia sẻ

Cõi Trời có bao nhiêu tánh Trời

Ngày đăng: 22-11-2021


Trò hỏi
 
Thưa bác. Ở cõi Trời có bao nhiêu thứ Tánh Trời? Thưa bác!
 
Thầy trả lời
 
Ở cõi Trời có 3 thứ Tánh Trời, gồm:
 
1 Cõi Trời Dục Giới
 
2 Cõi Trời Hữu Sắc Giới
 
3 Cõi Trời Vô Sắc Giới.

Trò hỏi

 
Thưa bác. Ở cõi Trời Đâu Suất. Bồ Tát sử dụng Tánh gì? Thưa Bác
 
Thầy trả lời
 
Ở cõi Trời Đâu Suất. Các vị Bồ Tát sử dụng Tánh Bồ Tát
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021

Từ khóa: