Chức vụ phẩm cấp trong hàng tăng bảo

"khoa học thuần hiểu, Đạo Phật thuần hiểu, tôn giáo thuần tin" - Đạo Phật nó có cái tinh hoa - là cái tinh hoa chỗ đó - nhận thức bằng cách rõ ràng thực tế và khoa học mới gọi là Đạo Phật.

[ Xem thêm ]